Tiếng Anh lớp 8

Unit 15: Computers - Máy vi tính

Listen - Nghe - Unit 15 - Trang 141 - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.4 trên 48 phiếu

Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it

LISTEN.

Click tại đây để nghe:

 

Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it

(Hãy vẽ sơ đồ vào vở bài tập sau đó nghe và hoàn thành nó.)

Hướng dẫn giải:

a. Do you have the correct change?

b. Yes.

c. What do you want to drink?

d. Take it.

Tạm dịch:

Bắt đầu => Tìm một cái máy => Bạn đã có sự thay đổi chính xác chưa? => Rồi

=> Bạn muốn chọn đồ uống nào? => Soda chanh => Bỏ tiền xu vào và ấn nút => Lấy đồ uống

Audio script:

Computer programmers use flow charts to help people understand how events are sequenced. All the shapes on this chart have a particular meanine. For example, the circles indicate a starting or stopping point, the triangles are questions and the ovals are answers.

This flow chart shows how to get a drink from a machine. It shows that the first step is to find a machine. Next, ask yourself if you have the correct change. When the answer to this question is “yes”, ask yourself what you want to drink. For example, lemon soda. Finally, insert the coins and press the button to choose the drink you want. Once the drink appears, you may take it from the machine.

Dịch bài:

Lập trình viên máy tính sử dụng sơ đồ dòng chảy để giúp mọi người hiểu cách các sự kiện được sắp xếp theo trình tự. Tất cả các hình dạng trên biểu đồ này có một hàm ý riêng. Ví dụ, các hình tròn cho biết điểm bắt đầu hoặc điểm dừng, các tam giác các câu hỏi và hình bầu dục là các câu trả lời.

Sơ đồ dòng chảy này cho thấy làm thế nào để có được một thức uống từ một cái máy. Nó cho thấy rằng bước đầu tiên chết là tìm một cỗ máy. Tiếp theo, hãy tự hỏi nếu bạn có thay đổi chính xác. Khi câu trả lời cho câu hỏi này là “có”, hãy tự hỏi mình muốn uống gì. Ví dụ, soda chanh. Cuối cùng, chèn tiền xu và nhấn nút để chọn thức uống bạn muốn. Khi đồ uống xuất hiện, bạn có thể lấy nó từ máy.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Write - Viết - Unit 15 - Trang 142 sgk Tiếng Anh 8 Write - Viết - Unit 15 - Trang 142 sgk Tiếng Anh 8

1. Match the words with the numbers in the picture. 2. Look at the pictures and the words. Write the instructions on how to use the printer

Xem chi tiết
Language focus - trang 144 - Unit 15 - Tiếng Anh 8 Language focus - trang 144 - Unit 15 - Tiếng Anh 8

Mẹ của Ba mới đi chợ về. Mẹ muốn bạn ấy làm một số việc nội trợ trong khi mẹ đi chợ.

Xem chi tiết
Speak - Nói - Unit 15 - trang 139 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 15 - trang 139 - Tiếng Anh 8

Work with a partner. Look at the table and the pictures. Take tu s to express and respond to opinions about the activities in the pictures.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8 Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8

Work with your partner. Make a list of how computers can help us. Hãy làm việc vói bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Check (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8

1. Read the description of Hoa’s room. 2. Now write a description of this kitchen.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8

Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to and the verbs in the box. (Hãy nhìn tranh và hoàn thành hội thoại sau, sử dụng must hoặc have to và động từ cho trong khung.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.