Listen - Unit 15 trang 141 SGK Tiếng Anh 8


Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it

Đề bài

LISTEN. 

Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it

(Hãy vẽ sơ đồ vào vở bài tập sau đó nghe và hoàn thành nó.)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Audio script:

Computer programmers use flow charts to help people understand how events are sequenced. All the shapes on this chart have a particular meanine. For example, the circles indicate a starting or stopping point, the triangles are questions and the ovals are answers.

This flow chart shows how to get a drink from a machine. It shows that the first step is to find a machine. Next, ask yourself if you have the correct change. When the answer to this question is “yes”, ask yourself what you want to drink. For example, lemon soda. Finally, insert the coins and press the button to choose the drink you want. Once the drink appears, you may take it from the machine.

Dịch bài nghe:

Lập trình viên máy tính sử dụng sơ đồ dòng chảy để giúp mọi người hiểu cách các sự kiện được sắp xếp theo trình tự. Tất cả các hình dạng trên biểu đồ này có một hàm ý riêng. Ví dụ, các hình tròn cho biết điểm bắt đầu hoặc điểm dừng, các tam giác các câu hỏi và hình bầu dục là các câu trả lời.

Sơ đồ dòng chảy này cho thấy làm thế nào để có được một thức uống từ một cái máy. Nó cho thấy rằng bước đầu tiên chết là tìm một cỗ máy. Tiếp theo, hãy tự hỏi nếu bạn có thay đổi chính xác. Khi câu trả lời cho câu hỏi này là “có”, hãy tự hỏi mình muốn uống gì. Ví dụ, soda chanh. Cuối cùng, chèn tiền xu và nhấn nút để chọn thức uống bạn muốn. Khi đồ uống xuất hiện, bạn có thể lấy nó từ máy.

Lời giải chi tiết

a. Do you have the correct change?

b. Yes.

c. What do you want to drink?

d. Take it.

Tạm dịch:

Bắt đầu => Tìm một cái máy => Bạn đã có sự thay đổi chính xác chưa? => Rồi

=> Bạn muốn chọn đồ uống nào? => Soda chanh => Bỏ tiền xu vào và ấn nút => Lấy đồ uống


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 54 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí