Tiếng Anh lớp 8

Unit 8: Country Life And City Life - Đời sống ở nông th..

Thì hiện tại tiếp diễn - Present progressive - Tiếng anh 8

Bình chọn:
4.7 trên 13 phiếu

*Lưu ý: Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng kèm với các trạng từ now (hiện giờ), right now (ngay lúc này), at the moment (đúng lúc này), at present (hiện nay) để nhấn mạnh tính chất đang tiến hành của hành động ở ngay lúc nói + Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra trong hiện tại nhưng không nhất thiết là ngay vào lúc nói.

Thì hiện tại tiếp diễn - Present progressive

Chúng ta hãy nhớ lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn:

*Cấu tạo:

am/ is/ are + V-ing

*Cách dùng:

+ Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra ngay vào lúc nói.

Ví dụ:

-    We’re learning English now. Bây giờ chúng tôi đang học tiếng Anh.

- Be quick! I'm waiting for you. Nhanh lên nào. Mình đang đợi bạn đây.

*Lưu ý: Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng kèm với các trạng từ now (hiện giờ), right now (ngay lúc này), at the moment (đúng lúc này), at present (hiện nay) để nhấn mạnh tính chất đang tiến hành của hành động ở ngay lúc nói

+ Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra trong hiện tại nhưng không nhất thiết là ngay vào lúc nói.

Vi dụ:

-    He is writing a book about war.

Ông ấy đang viết một quyển sách về cuộc chiến ấy.

-    She’s learning English at a language school in London.

Cô ấy đang học tiếng Anh ở một trường dạy tiếng ớ Luân Đôn.

+ Thì hiện tại tiếp diễn mang ý nghĩa tương lai khi chúng ta nói về những việc mà ai đó đã sắp xếp để thực hiện.

Ví dụ:

-    What are you doing tomorrow evening?

- I’m going out with some friends. Bạn định làm gì vào tối mai? Mình định đi dạo với mấy người bạn.

-     Huong is coming tomorrow. Ngày mai Hương sẽ đến.

Bây giờ chúng ta học thêm một cách dùng nữa của thì hiện tại tiếp diễn:

+ Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Động từ get và become được sử dụng trong cách dùng này.

Ví dụ:

-      Things are changing in the countryside. Many remote areas are getting electricity.

Ở nông thôn bây giờ mọi điều đang thay đổi. Nhiều vùng xa xôi hẻo lánh bây giờ đã có điện.

-    You should wear warm clothes. It is becoming cold.

Trời đang trở lạnh. Bạn nên mặc áo ấm.

Các bài liên quan:

So sánh tính từ ở bậc hơn - Comparative degree - Tiếng anh 8 So sánh tính từ ở bậc hơn - Comparative degree - Tiếng anh 8

* Hình thức so sánh hơn của các tính từ có một âm tiết [be] + adjective-er + than Ví dụ: - I‘m stronger than you. Tôi mạnh hơn bạn. - This house is bigger than that house.

Xem chi tiết
So sánh tính từ ở bậc hơn nhất - Tiếng Anh 8 So sánh tính từ ở bậc hơn nhất - Tiếng Anh 8

Hình thức so sánh bậc nhất cùa các tính từ có một âm tiết [be] + the + adjective-est Vi dụ : - This tower is the tallest. Tháp này là tháp cao nhất. - Minh is the tallest student in my class. Minh là học sinh cao nhất ở lớp tôi.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8 Getting started - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

Xem chi tiết
Listen and read - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8 Listen and read - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8

Hoa: Hi, Na. Have you been away? Na: Yes. I went to the countryside for the weekend. Hoa: Where did you go?

Xem chi tiết
Language focus - Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 8

1. Write the past simple form of each verb. (Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ.

Xem chi tiết
Read - Unit 5 trang 49 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 5 trang 49 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Check (✓) the boxes.

Xem chi tiết
Write - Unit 5 trang 50 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 5 trang 50 SGK Tiếng Anh 8

Look at Hoa's letter to Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sections. Label them with correct letter.

Xem chi tiết
Speak - Unit 5 trang 47 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 5 trang 47 SGK Tiếng Anh 8

Work in groups. Ask each other about your studies. Use the questions and words in the boxes to help you.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.