Write - Unit 4 trang 15 SGK Tiếng Anh 8


Complete the story. Use the verbs in the box. (Hãy hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

WRITE.

Bài 1

Task 1. Complete the story. Use the verbs in the box.

(Hãy hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.)

burned     escaped     went        was         appeared

left            lit                tied         was grazing         said

How the tiger got his stripes

One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) was grazing nearby, a tiger (1) _______. The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and die small man (2) _______ the master. The farmer (3)_______ he had something called wisdom, but he (4) _______ it at home that day. He (5)______ to get the wisdom, but before that he (6) _______ the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) ______ the straw and the fire (8) _______ the tiger. The tiger (9)______ , but it still has black stripes from the burns today.

Lời giải chi tiết:

1. appeared                2. was                 3. said

4. left                          5. went                6. tied

7. lit                            8. burned             9. escaped

Tạm dịch:

Vì sao hổ có vằn

Một ngày nọ, khi một người nông dân đang ở trên đồng và con trâu của ông đang gặm cỏ gần đó thì một con hố xuất hiện. Con hổ muốn biết tại sao con trâu to khoẻ thế mà lại làm đầy tớ, trong lúc người đàn ông bé nhỏ kia lại làm ông chủ. Người nông dân nói ông có trí khôn nhưng hôm đó ông đã để quên nó ở nhà. Ông đi lấy trí khôn về, nhưng trước khi đi ông lấy dây thừng trói con hổ vào một gốc cây vì ông không muốn con hổ ăn con trâu của ông. Khi quay trở lại, người nông dân mang theo một ít rơm. Ông nói đó là trí khôn của mình. Ông châm lửa đốt con hổ. Con hổ trốn thoát, nhưng nó vẫn mang những vằn đen do những vết cháy ấy cho đến bây giờ.

Bài 2

Task 2. Now imagine you are the man. Use the words to write the story. Start like this:

(Bây giờ em hãy tưởng tượng em là ngưòi đàn ông ấy. Em hãy dùng những từ gợi ý sau để viết thành câu chuyện, bắt đầu như thế này:)

One day as I was in the field and ........

One day/ I/ field

buffalo/ graze/ tiger/ come

It/ ask/ why/ strong buffalo/ my servant/ and I/ its master

I/ tell/ tiger/ I/ have/ wisdom

tiger/ want/ see/ it

I/ tell/ it/ I/ leave/ wisdom/ home

then I/ tie/ tiger/ tree/ rope/ I/ didn't/ want/ eat/ buffalo

I/ go/ get/ straw/ and/ burn/ tiger

tiger/ escape/ still have/ black stripes

Lời giải chi tiết:

One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn't want it to eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black stripes from the burns today.

Tạm dịch:

Một ngày nọ khi tôi ở ngoài đồng và con trâu của tôi đang gặm cỏ gần đó, một con hổ tiến đến. Nó hỏi tại sao con trâu to khỏe thế lại là đầy tớ của tôi và tại sao tôi lại là chủ nhân của nó. Tôi đã nói với con hổ rằng tôi có một thứ gọi là trí khôn. Con hổ muốn nhìn thấy nó, nhưng tôi đã nói với tôi rằng tôi đã để trí khôn của tôi ở nhà. Sau đó, tôi trói con hổ vào một cái cây bằng dây thừng bởi vì tôi không muốn nó ăn thịt con trâu của tôi. Tôi đi lấy một ít rơm, thứ tôi gọi là trí khôn của tôi và đốt con hổ. Con hổ đã trốn thoát, nhưng nó vẫn có vằn đen do những vết cháy để lại đến bây giờ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 303 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí