Tiếng Anh lớp 8

Unit 15: Computers - Máy vi tính

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 15 Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 30 phiếu

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 8 unit 1

UNIT 15. COMPUTERS

Máy tính

- have access /ˈækses/(v): truy cập

- computer /kəmˈpjuːtə(r)/ (n): máy vi tính

- requirement /rɪˈkwaɪəmənt/(n): sự yêu cầu

- printer /ˈprɪntə(r)/(n): máy in

- campus /ˈkæmpəs/(n): ký túc xá

- turn on (v): bật lên

- restrict /rɪˈstrɪkt/(v): giới hạn, hạn chế

- bulletin board /ˈbʊlətɪn bɔːd/(n): bảng tin

- connect /kəˈnekt/(v): nối, kết nối

- technology /tekˈnɒlədʒi/(n): công nghệ

- properly /ˈprɒpəli/(adv): hoàn hiện, hoàn chỉnh

- skeptical /ˈskeptɪkl/(a): có tư tưởng hoài nghi

- plug /plʌɡ/(n): cắm

- method /ˈmeθəd/(n): phương pháp

- socket /ˈsɒkɪt/(n): ổ

- impact /ˈɪmpækt/(n): ảnh hưởng

- manual (n): sách hướng dẫn sử dụng

- jack /ˈmænjuəl/(n): ổ cắm

- guarantee /ˌɡærənˈtiː/(n): bảo hành

- tray /treɪ/(n): khay

- button /ˈbʌtn/(n): nút

- icon /ˈaɪkɒn/(n): biểu tượng

- challenging /ˈtʃælɪndʒɪŋ/(a): mang tính thách thức

- path /pɑːθ/(n): đường

- post /pəʊst/(v): đưa thông tin lên mạng

- monitor /ˈmɒnɪtə(r)/(n): màn hình

- remove /rɪˈmuːv/(v): di chuyển

- mouse /maʊs/(n): con chuột (máy tính)

- load /ləʊd/(v): đặt vào

- screen /skriːn/(n): màn hình

- depart /dɪˈpɑːt/(v): bắt đầu

- adjust /əˈdʒʌst/(v): điều chỉnh

- degree /dɪˈɡriː/(n): bằng cấp

- knob /nɒb/(n): núm điều chỉnh

- document /ˈdɒkjumənt/(n): tài liệu, văn bản

- message /ˈmesɪdʒ/(n): thông điệp, lời nhắn

- line /laɪn/(n): đường (dây)

- install /ɪnˈstɔːl/(v): cài đặt

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Thì hiện tại hoàn thành với yet và already - Present perfect with yet and already Thì hiện tại hoàn thành với yet và already - Present perfect with yet and already

Các em hãy xem lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành với for và since ờ bài 7. Bây giờ chúng ta học thêm một cách dùng nữa của thì hiện tại hoàn thành với already và yet.

Xem chi tiết
Read - Đọc - Unit 15 - Trang 116 - Tiếng Anh 8 Read - Đọc - Unit 15 - Trang 116 - Tiếng Anh 8

A new university without a library has recently opened in the USA. All the information normally found in a library is now stored in the university’s computers. Without leaving their computers, users can send messages and receive information through telephone lines.

Xem chi tiết
Listen and read - Nghe và đọc - Unit 15 -trang 138 - Tiếng Anh 8 Listen and read - Nghe và đọc - Unit 15 -trang 138 - Tiếng Anh 8

Nam: Dad. the printer isn’t working. Mr Nhat: It is new. There shouldn’t be anything wrong with it. Have you tu ed it on yet?

Xem chi tiết
Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8 Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8

Work with your partner. Make a list of how computers can help us. Hãy làm việc vói bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.

Xem chi tiết
Read - Unit 6 trang 57 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 6 trang 57 SGK Tiếng Anh 8

1. Fill in the missing information. 2. Answer. Then write the answers in your exercise book.

Xem chi tiết
Write - Unit 6 trang 58 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 6 trang 58 SGK Tiếng Anh 8

Read the passage and complete the letter.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 6 trang 60 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 6 trang 60 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Ask and answer questions about Y&Y Spring activity program.

Xem chi tiết
Listen - Unit 6 trang 56 SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 6 trang 56 SGK Tiếng Anh 8

Fill in the missing words. (Điền vào chỗ trống thông tin còn thiếu.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.