Bài 2 trang 83 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Tính bằng cách hợp lí :

Đề bài

Tính bằng cách hợp lí :

a) \(4{3 \over 4} + \left( { - 0,37} \right) + {1 \over 8} + \left( { - 1,28} \right) + \left( { - 2,5} \right) + 3\)

b) \({3 \over {5.7}} + {3 \over {7.9}} + ... + {3 \over {59.61}}\)

c) \({{{5 \over {22}} + {3 \over {13}} - {1 \over 2}} \over {{4 \over {13}} - {2 \over {11}} + {3 \over 2}}}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)4{3 \over 4} + ( - 0,37) + {1 \over 8} + ( - 1,28) + ( - 2,5) + 3  \cr  &  = 4,75 + ( - 0,37) + 0,125 + ( - 1,28) + ( - 2,5) + 3  \cr  &  = (4,75 + 0,125 + 3) + ( - 0,37 - 1,28 - 2,5) = 7,875 + ( - 4,15) = 3,725  \cr  & b){3 \over {5.7}} + {3 \over {7.9}} + ... + {3 \over {59.61}} = {3 \over 2}.\left( {{2 \over {5.7}} + {2 \over {7.9}} + ... + {2 \over {59.61}}} \right)  \cr  &  = {3 \over 2}.\left( {{1 \over 5} - {1 \over 7} + {1 \over 7} - {1 \over 9} + ... + {1 \over {59}} - {1 \over {61}}} \right) = {3 \over 2}.\left( {{1 \over 5} - {1 \over {61}}} \right)  \cr  &  = {3 \over 2}.\left( {{{61} \over {305}} - {5 \over {305}}} \right) = {3 \over 2}.{{56} \over {305}} = {{84} \over {305}}.  \cr  & c){{{5 \over {22}} + {3 \over {13}} - {1 \over 2}} \over {{4 \over {13}} - {2 \over {11}} + {3 \over 2}}} = {{{{65} \over {286}} + {{66} \over {286}} - {{143} \over {286}}} \over {{{88} \over {286}} - {{52} \over {286}} + {{429} \over {286}}}} = {{{{ - 12} \over {286}}} \over {{{465} \over {286}}}} = {{ - 12} \over {465}} = {{ - 4} \over {155}}. \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài