Bài tập - Chủ đề 2 : Số tự nhiên

Bình chọn:
4.8 trên 89 phiếu
Bài 1 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết tập hợp E các số tự nhiên không vượt quá 8 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp E.

Xem lời giải

Bài 4 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

Xem lời giải

Bài 5 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Dùng hai chữ số 5 và 7, hãy viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số.

Xem lời giải

Bài 7 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Việt có x quyển vở, Nam có y quyển vở. Cho biết :

Xem lời giải

Bài 8 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm x biết

Xem lời giải

Bài 9 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) An và Tú mỗi em viết một số tự nhiên vào bảng con rồi đem ra so sánh. Hỏi có thể xảy ra một trong các trường hợp nào ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó :

Xem lời giải

Bài 11 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Đọc các số La Mã sau : XXXVI ; CXCIX.

Xem lời giải

Bài 12 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số sao cho :

Xem lời giải

Bài 13 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Toàn học với Lịch sử

Xem lời giải