Bài tập - Chủ đề 2 : Số tự nhiên

Bình chọn:
4.8 trên 88 phiếu
Bài 1 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 1 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 2 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 3 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết tập hợp E các số tự nhiên không vượt quá 8 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp E.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 4 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 5 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 6 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Dùng hai chữ số 5 và 7, hãy viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 7 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Việt có x quyển vở, Nam có y quyển vở. Cho biết :

Xem chi tiết
Bài 8 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 8 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm x biết

Xem chi tiết
Bài 9 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 9 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) An và Tú mỗi em viết một số tự nhiên vào bảng con rồi đem ra so sánh. Hỏi có thể xảy ra một trong các trường hợp nào ?

Xem chi tiết
Bài 10 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 10 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó :

Xem chi tiết
Bài 11 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 11 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Đọc các số La Mã sau : XXXVI ; CXCIX.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 12 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số sao cho :

Xem chi tiết
Bài 13 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 13 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Toàn học với Lịch sử

Xem chi tiết


Gửi bài