3. Phép chia phân số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 6 trang 47 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thực hiện phép nhân và nhận xét các kết quả tìm được :

Xem lời giải

Bạn nào đúng 3 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập An cho rằng số nghịch đảo của số 1 là số 1.

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ chấm để có một phát biểu đúng :

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm số nghịch đảo của :

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là

Xem lời giải

Bạn nào đúng 4 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập An và Huy cùng thực hiện phép tính

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hoàn thành các phép tính sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn 7 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Làm các phép tính :

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quan sát việc thực hiện phép tính sau và rút ra nhận xét.

Xem lời giải