Luyện tập - Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung

Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu
Bài 1 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm số tự nhiên x, biết rằng

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm số tự nhiên x, biết rằng

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Có 32 quyển vở, 40 bút bi. Cô chủ nhiệm muốn chia số vở và số bút đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả vở và bút. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một lớp học có 28 nam và 24 nữ được chia thành các tổ sao cho mỗi tổ số nam và nữ đều nhau. Có bao nhiêu cách chia tổ như vậy ? Cách chia nào để mỗi tổ có số học sinh ít nhất ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cô tổng phụ trách dự định chia 48 bạn học sinh nam và 72 bạn học sinh nữ thành các tổ sao cho số nam trong các tổ đều bằng nhau, số nữ cũng vậy. Có thể chia được nhiều nhất thành mấy tổ ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 500 đến 600 học sinh. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh khối 6 của trường.

Xem lời giải

Bài 7 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Có một số sách khoảng từ 200 đến 400 cuốn. Khi xếp thành từng bó 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn thì đều thừa 5 cuốn. Tính số sách đó.

Xem lời giải

Bài 8 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập An và Hoàng cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật 1 lần, Hoàng cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật chung một ngày ?

Xem lời giải

Bài 9* trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên a biết rằng 452 khi chia cho a dư 32, còn 321 chia cho a dư 21.

Xem lời giải

Bài 10 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập ƯCLN của hai số là 3. BCNN của chúng gấp 105 lần ƯCLN. Số thứ nhất là 45. Tìm số thứ hai.

Xem lời giải