2. Các dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9

Bình chọn:
4.9 trên 92 phiếu
Hoạt động 4 trang 65 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết số 90 thành một tích ba thừa số. Chứng tỏ số 90 chia hết cho 2 và cho 5.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 66 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập - Năm 2002 đội Braxin vô địch bóng đá thế giới.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 67 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5, số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9 ?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy viết số 783 dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Số 482 trong ví dụ 3 có chia hết cho 9 không ? Tại sao ?

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bạn Thu nhận xét : Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9, và như vậy mọi số cũng viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3.

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy viết số 2031 dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3. Tương tự với số 3415. Em rút ra được các kết luận gì ?

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hoa và Mai đang tranh luận về tính đúng, sai của các phát biểu sau. Em hãy giúp hai bạn tìm câu đúng. Cho ví dụ cụ thể.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Điền chữ số thích hợp vào dâu *

Xem lời giải