Bài tập - Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên

Bình chọn:
4.8 trên 121 phiếu
Bài 1 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Số nguyên nào thích hợp để mô tả các tình huống sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết số nguyên thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 3 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ một trục số, trên đó vẽ những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị.

Xem lời giải

Bài 4 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền kí hiệu đúng (Đ) hay sai (S) vào ô trống bên phải :

Xem lời giải

Bài 5 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền dấu nhỏ hơn (<) hoặc lớn hơn (>) vào ô trống ở giữa :

Xem lời giải

Bài 6 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Số nguyên x

Xem lời giải

Bài 7 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và ghi chúng lên trục số trong hình :

Xem lời giải

Bài 8 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau :

Xem lời giải

Bài 9 trang 107 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết giá trị tuyệt đối của các số nguyên ở cột bên trái vào vị trí tương ứng ở cột bên phải.

Xem lời giải

Bài 10 trang 107 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ghi giá trị của các biểu thức ở cột bên trái vào vị trí tương ứng ở cột phải.

Xem lời giải