Bài tập - Chủ đề 8 : Số nguyên tố - Hợp số

Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu
Bài 1 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng dấu hiệu chia hết để chứng tỏ các số sau đây không là số nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Thay chữ số nào vào dấu *

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố :

Xem lời giải

Bài 5 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho số . Mỗi số 4, 6, 8, 16, 11 có là ước của a không ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm hai số nguyên tố có tổng là 50. Bài toán có nhiều đáp số không ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Cho số a = 5. 13. Hãy viết tất cả các ước của a.

Xem lời giải

Bài 9 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số :

Xem lời giải

Bài 10 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111.

Xem lời giải

Bài 11 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm hai số đó.

Xem lời giải

Bài 12 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính sau, rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố.

Xem lời giải