Bài tập - Chủ đề 8 : Số nguyên tố - Hợp số

Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu
Bài 1 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 1 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng dấu hiệu chia hết để chứng tỏ các số sau đây không là số nguyên tố.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 2 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 3 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Thay chữ số nào vào dấu *

Xem chi tiết
Bài 4 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 4 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 5 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 6 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho số . Mỗi số 4, 6, 8, 16, 11 có là ước của a không ?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 7 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm hai số nguyên tố có tổng là 50. Bài toán có nhiều đáp số không ?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 8 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Cho số a = 5. 13. Hãy viết tất cả các ước của a.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 9 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số :

Xem chi tiết
Bài 10 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 10 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 11 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm hai số đó.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 12 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính sau, rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố.

Xem chi tiết


Gửi bài