Luyện tập - Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 2 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 3 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Xem lời giải

Bài 5 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho a là số nguyên âm. Tính tổng

Xem lời giải

Bài 6 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 7 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Xem lời giải

Bài 8 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho ba số nguyên 7; x; -12. Tìm x trong mỗi trường hợp sau :

Xem lời giải

Bài 9 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Xem lời giải

Bài 10 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, cho biết :

Xem lời giải

Bài 11 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, cho biết :

Xem lời giải

Bài 12 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm x để tổng đạt giá trị nhỏ nhất.

Xem lời giải

Bài 13 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính tổng S trong mỗi trường hợp sau :

Xem lời giải