Chủ đề 7 : Tính chất chia hết

Bình chọn:
4.6 trên 75 phiếu
Hoạt động 1 trang 63 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết hai số chia hết cho 2. Tổng của chúng có chia hết cho 2 không ?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 63 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong đợt tổng kết thi đua, lớp 6A được cô chủ nhiệm thưởng 45 cuốn tập, ban Giám hiệu nhà trường thưởng thêm 80 cuốn tập nữa. Các bạn đề nghị chia đều số tập cho 4 tổ. Lớp trưởng nói không thể chia đều tổng số tập cho 4 tổ được. Em hãy cho biết bạn lớp trưởng nói đúng không. Tại sao ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 64 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 4. Tổng của chúng có chia hết cho 4 không ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 64 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không ?

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 64 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bình và An đang tranh luận về tính đúng, sai của các phát biểu sau. Em hãy giúp Bình và An nhé, rồi cho ví dụ cụ thể.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 65 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết số 90 thành một tích ba thừa số. Chứng tỏ số 90 chia hết cho 2 và cho 5.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 66 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập - Năm 2002 đội Braxin vô địch bóng đá thế giới.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 67 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5, số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9 ?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy viết số 783 dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Số 482 trong ví dụ 3 có chia hết cho 9 không ? Tại sao ?

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bạn Thu nhận xét : Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9, và như vậy mọi số cũng viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3.

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy viết số 2031 dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3. Tương tự với số 3415. Em rút ra được các kết luận gì ?

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hoa và Mai đang tranh luận về tính đúng, sai của các phát biểu sau. Em hãy giúp hai bạn tìm câu đúng. Cho ví dụ cụ thể.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Điền chữ số thích hợp vào dâu *

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng 12 quả. Hỏi xếp được bao nhiêu vỉ ?

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Tìm các ước của 6, của 14, của 17 và của 1.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất