Luyện tập - Chủ đề 17: Phép nhân và phép chia phân số

Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu
Bài 1 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hoàn thành các phép tính sau :

Xem lời giải

Bài 3 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính bằng hai cách :

Xem lời giải

Bài 4 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Toán học với kiến trúc

Xem lời giải

Bài 5 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem lời giải

Bài 6 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị các biểu thức sau :

Xem lời giải

Bài 7 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 8 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 9 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm tập hợp các số tự nhiên x, biết :

Xem lời giải

Bài 10 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm y, biết :

Xem lời giải

Bài 11 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm hai phân số biết rằng :

Xem lời giải

Bài 12 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho các số

Xem lời giải

Bài 13 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hỗn số

Xem lời giải

Bài 14 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem lời giải