Luyện tập - Chủ đề 2 : Đoạn thẳng

Bình chọn:
4.7 trên 50 phiếu
Bài 1 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho điểm O thuộc đoạn thẳng AB, điểm M thuộc đoạn thẳng OA và điểm N thuộc đoạn thẳng OB. Chứng tỏ điểm O thuộc đoạn thẳng MN.

Xem lời giải

Bài 2 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C thỏa mãn AB = 4cm, BC = 9cm, AC = 5cm. Chứng tỏ ba điểm A, B, C thẳng hàng. Điểm nào ở giữa hai điểm còn lại ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB = 10cm. Lấy điểm M nằm giữa A và B với AM = 3cm.

Xem lời giải

Bài 4 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C phân biệt với AB = 3cm, BC = 3cm và AC = 6cm. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Xem lời giải

Bài 5 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho điểm O thuộc đoạn thẳng AB với AB = 8cm, AO = 2cm.

Xem lời giải

Bài 6 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho M, N là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB với AM = BN. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chứng tỏ I cũng là trung điểm của đoạn thẳng MN.

Xem lời giải

Bài 7 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên tia Ox, lấy hai điểm E và F sao cho OE = 3cm, OF = 8cm.

Xem lời giải

Bài 8 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai tia đối nhau Ox và Oy. Trên tia Ox, lấy điểm M sao cho OM = 2cm. Trên tia Oy, lấy điểm N sao cho ON = 6cm.

Xem lời giải

Bài 9 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia BA lấy điểm I bất kì. Chứng tỏ rằng IA + IB = 2IM.

Xem lời giải