Luyện tập - Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng

Bình chọn:
4.7 trên 52 phiếu
Bài 1 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hình vẽ như hình 32. Hãy cho biết :

Xem lời giải

Bài 2 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên đường thẳng xy theo thứ tự đó. Hãy kể tên hai điểm nằm cùng phía đối với điểm C, hai điểm nằm khác phía đối với điểm C.

Xem lời giải

Bài 3 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Lấy ba điểm P, Q, R thuộc đường thẳng m và điểm A không thuộc đường thẳng m. Nối A với P, Q và R.

Xem lời giải

Bài 4 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vẽ hình trong mỗi trường hợp sau :

Xem lời giải

Bài 5 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó ba điểm A, B, C thẳng hàng, ba điểm B, C, D thẳng hàng. Hãy chứng tỏ rằng bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 6 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vẽ hai đường thẳng m, n và hai điểm A, B sao cho : điểm A thuộc cả hai đường thẳng m và n, điểm B thuộc đường thẳng n nhưng không thuộc đường thẳng m. Sử dụng kí hiệu để biểu diễn quan hệ đó.

Xem lời giải

Bài 7 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ hình theo phát biểu sau :

Xem lời giải

Bài 8 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên đường thẳng xy cho điểm O, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy.

Xem lời giải

Bài 9 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy nhận xét các phát biểu sau :

Xem lời giải

Bài 10 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng

Xem lời giải

Bài 11 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Xem hình 33 rồi điền và chỗ trống và bổ sung hình còn thiếu:

Xem lời giải