Bài tập - Chủ đề 1 : Tập hợp

Bình chọn:
4.9 trên 101 phiếu
Bài 1 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 12 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho tập hợp . Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp X các chữ cái trong từ “QUANG TRUNG” và điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 4 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết tập hợp B các ngày trong tuần và cho biết tập hợp B có bao nhiêu phần tử.

Xem lời giải

Bài 5 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho tập hợp

Xem lời giải

Bài 6 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho tập hợp D các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 13. Hãy viết tập hợp D bằng hai cách.

Xem lời giải

Bài 7 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho sơ đồ như hình 9.

Xem lời giải

Bài 8 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai tập hợp :

Xem lời giải

Bài 9 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho sơ đồ như hình 10, hãy viết các tập hợp A, B, M.

Xem lời giải

Bài 10 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai tập hợp . Viết các tập hợp gồm hai phần tử trong đó một phần tử thuộc H và một phần tử thuộc P.

Xem lời giải

Bài 11 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho tập hợp

Xem lời giải

Bài 12 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho tập hợp . Hãy đánh dấu (x) vào ô mà em chọn.

Xem lời giải

Bài 13 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?

Xem lời giải