1. Điểm – Đường thẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên hình 1, các điểm và đường thẳng được vẽ trên giấy, trên bảng và trên máy tính. Em hãy cho biết hình ảnh và đường thẳng còn được nhìn thấy ở đâu.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong hình 2 và hình 3 đều biểu diễn ba điểm A, B, C. Em có nhận xét gì về vị trí các điểm của hai hình này ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ thêm ba điểm ở hình 3 và đặt tên cho chúng.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Các hình vẽ dưới đây là hình gì ? Hãy đếm xem mỗi hình chứa bao nhiêu điểm được vẽ bằng màu đỏ. Em có thể vẽ thêm bao nhiêu điểm vào mỗi hình dưới đây ?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy đếm trong hai bức tranh dưới đây, mỗi bức có bao nhiêu đường thẳng.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy quan sát và nhận xét về vị trí của hai điểm N, P đối với đường thẳng d trên hình 6.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 7, trả lời các câu hỏi sau :

Xem lời giải