CHƯƠNG I : ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.6 trên 77 phiếu
Bài 1 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp và chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử đó. Sau đó, điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 2 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

Xem lời giải

Bài 3 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử :

Xem lời giải

Bài 4 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Liệt kê các tập hợp con của tập hợp C và tập hợp D dưới đây :

Xem lời giải

Bài 5 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính :

Xem lời giải

Bài 6 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết :

Xem lời giải

Bài 7 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bạn An đố các bạn trong lớp : “ Mỗi bạn hãy lấy ngày sinh của mình nhân 2, lấy kết quả cộng 4, lấy kết quả nhân 5, lấy kết quả cộng 12, lấy kết quả nhân với 10”.

Xem lời giải

Bài 8 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia 8 thì được 12. Đề làm bài toán này ta có thể viết rồi tìm x, ta được x = 99.

Xem lời giải

Bài 9 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tổng, hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số :

Xem lời giải

Bài 10 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho số tự nhiên

Xem lời giải

Bài 11 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm BCNN(24 ; 36 ; 160)

Xem lời giải

Bài 12 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

Xem lời giải

Bài 13 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm số tự nhiên x, biết :

Xem lời giải

Bài 14 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Đội văn nghệ của trường có 60 nam và 72 nữ. Đội muốn biểu diễn đồng thời tại nhiều nơi nên dự định chia thành các tổ có cả nam và nữ, số nam và nữ được chia đều vào các tổ.

Xem lời giải

Bài 15 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm x

Xem lời giải

Bài 16 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một số sách nếu xếp thành từng bộ 12 quyển, 15 quyển hoặc 20 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó, biết rằng số sách trong khoảng từ 400 đến 450 quyển.

Xem lời giải

Bài 17 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều dư 3 học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu ? Biết rằng số học sinh trong khoảng từ 350 đến 400 học sinh.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất