Bài tập - Chủ đề 14: Phân số

Bình chọn:
4.7 trên 32 phiếu
Bài 1 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Viết các phân số sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Viết các phép chia sau dưới dạng phân số :

Xem lời giải

Bài 3 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hai số 4 và 5. Hãy viết tất cả các phân số có thể tạo được từ hai số trên (mỗi số chỉ được viết một lần).

Xem lời giải

Bài 4 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho ba số 0, 2 và 5. Hãy viết tất cả các phân số có thể tạo được từ các số đã cho (mỗi số chỉ được viết một lần). Trong các phân số đó, tìm các phân số bằng 0.

Xem lời giải

Bài 5 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho ba số 1, 3 và 7. Hãy viết tất cả các phân số có tử và mẫu số khác nhau từ các số đã cho (tử số và mẫu số là ác số có một chứ số). Trong các phân số đó, những phân số nào có kết quả là số nguyên.

Xem lời giải

Bài 6 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB dài 12 cm.

Xem lời giải

Bài 7 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 8 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm các số nguyên x, y biết :

Xem lời giải

Bài 9 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hai số nguyên a và b

Xem lời giải

Bài 10 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Áp dụng kết quả của bài tập 9, hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu dương :

Xem lời giải

Bài 11 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 12 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho đẳng thức

Xem lời giải

Bài 13 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho các phân số sau :

Xem lời giải

Bài 14 trang 20 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 15 trang 20 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm ba phân số có mẫu số dương bằng với phân số

Xem lời giải

Bài 16 trang 20 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ ?

Xem lời giải

Bài 17 trang 20 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một vòi nước chảy trong 3 giờ thì đầy bể. Hỏi khi chảy trong 1 giờ; 48 phút; 135 giây thì lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể ?

Xem lời giải

Bài 18 trang 20 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một người làm trong 15 giờ thì hoàn thành công việc. Hỏi trong 1 giờ người đó làm được bao nhiêu phần công việc ? Trong 8 giờ, người đó làm được bao nhiêu phần công việc ?

Xem lời giải

Bài 19 trang 20 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Rút gọn các phân số sau :

Xem lời giải

Bài 20 trang 20 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Viết các số đo thời gian sau dưới dạng phân số với đơn vị là giờ ( rút gọn nếu được) :

Xem lời giải

Xem thêm