CHƯƠNG 1 : ĐOẠN THẲNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhìn hình 21 rồi điền vào chỗ chấm trong các phát biểu sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên đường thẳng d cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vẽ hình theo phát biểu sau : Điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm D không nằm giữa hai điểm A và B (trong đó A, B, C, D thẳng hàng).

Xem lời giải

Bài 4 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho điểm O thuộc đường thẳng xy thì :

Xem lời giải

Bài 5 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó thì :

Xem lời giải

Bài 6 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và….

Xem lời giải

Bài 7 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hai điểm A, B được gọi là …của đoạn thẳng AB.

Xem lời giải

Bài 8 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhìn các hình 22a, 22b, hãy đo và cho biết hình nào có tổng độ dài các đoạn thẳng tạo thành (đường màu đỏ) là lớn hơn.

Xem lời giải

Bài 9 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Đo và sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ dài ba đoạn thẳng AB, BC, AC trong hình 23.

Xem lời giải

Bài 10 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong hình 24, hãy nêu cách vẽ điểm A thuộc đường thẳng a và điểm B thuộc đường thẳng b sao cho ba điểm A, M, N thẳng hàng và ba điểm M, B, N thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 11 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong hình 25, cho AB = BC = CA = CD.

Xem lời giải

Bài 12 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB với AM = 4cm.

Xem lời giải

Bài 13 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vẽ năm đường thẳng đôi một cắt nhau. Đặt tên cho các giao điểm.

Xem lời giải

Bài 14 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho C, D là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB với AB = 12cm, AC = 3cm, BD = 6cm.

Xem lời giải

Bài 15 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox, lấy hai điểm A, B sao cho điểm B nằm giữa A và O. Trên tia Oy lấy điểm C với OC > OA.

Xem lời giải

Bài 16 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 10cm, AC = 5cm.

Xem lời giải

Bài 17 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên đường thẳng d cho ba điểm O, A, B theo thứ tự đó. Cho M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OA và OB.

Xem lời giải

Bài 18 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên tia Ox cho hai điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất