Bài tập 6 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Đề bài

Cần thêm điều kiện gì để các tứ giác ở hình dưới đây trở thành hình bình hành:

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(\widehat {BAC} = \widehat {ACD}\,\,\left( {gt} \right)\) mà \(\widehat {BAC}\) và \(\widehat {ACD}\) ở vị trí so le trong nên AB // CD.

Cần thêm điều kiện \(AB = CD\) để ABCD là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

b) Ta có \(EH = GH\,\,\left( {gt} \right)\)

Cần thêm điều kiện \(EF = HG\) để EFGH là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

c) O là trung điểm của QN \(\left( {OQ = ON} \right)\)

Cần O là trung điểm của PM để MNPQ là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

d) \(\widehat S = \widehat U\)

Cần thêm điều kiện \(\widehat V = \widehat T\) để VUTS là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành).

Loigiaihay.com