1. Đối xứng trục

Bình chọn:
4.7 trên 40 phiếu
Hoạt động 1 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đo dộ dài MA, MB ở hình 1. Dự đoán xem đường thẳng d có là đường trung trực của đoạn thẳng AB không ?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho đường thẳng d và một điểm A không thuộc d. Hãy vẽ điểm A’ sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AA’.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 109 Tài liệu day – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho đường thẳng d và đoạn thẳng AB (h.3), Vẽ điểm A’ đối xứng với A qua d. Lấy điểm C thuộc đoạn AB. Vẽ điểm C’ đối xứng với C qua d. Dừng thước để kiểm chứng rằng C’ thuộc đoạn thẳng A’B’.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hoạt động 4 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 5, hãy điền vào chỗ trống (…)

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em hãy vẽ trục đối xứng hình chụp con chuồn chuồn ở hình 7.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A có đường cao AH (h.8). Tìm hình đối xứng với mỗi cạnh của tam giác ABC qua AH.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 112 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Mỗi hình sau có bao nhiều trục đối xứng ?

Xem lời giải