Bài tập - Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông

Bình chọn:
4.5 trên 102 phiếu
Bài tập 1 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC (h.57).

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có trục đối xứng ?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ trục đối xứng của các hình sau.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho điểm M nằm trong góc Oxy có số đo bằng 60 độ. Vẽ điểm E đối xứng với M qua Ox, vẽ điểm F đối xứng với M qua Oy.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Các câu sau đây đúng hay sai ?

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cần thêm điều kiện gì để các tứ giác ở hình dưới đây trở thành hình bình hành:

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình 61, trong đó ABCD là hình bình hành.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC.

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tái phân giác của góc B cắt CD ở F.

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD, E và F là giao điểm của AK và CI với BD.

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA và I , K lần lượt là trung điểm các đường chép AC và BD. Chứng minh:

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng. Hãy xác định tâm đối xứng cảu các hình đó.

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(1;3), B(5;1).

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 64, cho biết MD // AC, ME // AB, I là trung điểm của AM. CHứng minh rằng điểm D đối xứng với điểm qua I.

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình 65. Tìm x.

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình 66. Vẽ thêm điểm P để tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm dối xứng với H qua I. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của HC, CE. Các đường thẳng AM, AN cắt HE tại G và K.

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài tập 19 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi D là trung điểm của BC. Vẽ DE // AB, vẽ DF // AC

Xem lời giải

Bài tập 20 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn thẳng MQ. Kẻ tia Mx bất kì. Trên tia Mx lấy các điểm E, F, G sao cho ME = EF = FG. Kẻ đoạn thẳng GQ. Qua E, F, kẻ các đường thẳng song song với GQ (h.67). Chứng minh rằng đoạn thẳng MQ bị chia thành ba phần bằng nhau.

Xem lời giải

Xem thêm