Bài tập - Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông

Bình chọn:
4.6 trên 97 phiếu
Bài tập 21 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 21 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho góc nhọn xOy. Trên tia Õ lần lượt lấy các điểm A, B, C, D sao cho OA = AB = BC = CD. Từ A, B, C, D lần lượt kẻ các đường thẳng vuông góc với Oy, chúng lần lượt cắt Oy tại M, N, E, F.

Xem chi tiết
Bài tập 22 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 22 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho góc vuông xOy, lấy điểm A thuộc tia Õ sao cho OA = 3 cm. Lấy điểm B bất kì trên tia Oy. Gọi M là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Oy thì điểm M di chuyển trên đường nào ?

Xem chi tiết
Bài tập 23 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 23 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là điểm bất kì trên cạnh BC. Gọi E, F lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC.

Xem chi tiết
Bài tập 24 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 24 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình 68. Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình thoi.

Xem chi tiết
Bài tập 25 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 25 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết AC = 6 cm, BD = 8 cm. Tính độ dài cạnh của hình thoi ABCD.

Xem chi tiết
Bài tập 26 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 26 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A, gọi M là trung điểm của BC. Lấy điểm D đối xứng với điểm A qua BC.

Xem chi tiết
Bài tập 27 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 27 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD, gọi M là trung điểm của BC và E là giao điểm của đường thẳng AM với đường thẳng DC.

Xem chi tiết
Bài tập 28 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 28 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang cân ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, AD.

Xem chi tiết
Bài tập 29 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 29 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tứ giác AHIK ở hình 69 là hình gì ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài tập 30 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 30 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 70, cho biết ABCD là một hình vuông. Lấy các điểm M, N, P, Q lần lượt trên AB, BC, CD, DA sao cho MB = NC = PD = QA. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình vuông.

Xem chi tiết
Bài tập 31 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 31 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của HC, CE. Các đường thẳng AM, AN cắt HE tại G và K.

Xem chi tiết
Bài tập 32 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 32 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm cảu các cạnh AB, BC, CD, DA.

Xem chi tiết


Gửi bài