Luyện tập - Chủ đề 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng

Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu
Bài tập 22 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Vẽ HE vuông góc với AB tại E, vẽ HF vuông góc với AC tại F.

Xem lời giải

Bài tập 23 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH

Xem lời giải

Bài tập 24 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao BE, CF cắt nhau ở H.

Xem lời giải

Bài tập 25 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhai tại H.

Xem lời giải

Bài tập 26 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ đường cao AH. Tia phân giác của góc B cắt AC ở E, cắt AH ở F.

Xem lời giải

Bài tập 27 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ đường cao AH

Xem lời giải

Bài tập 28 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi M và N là trung điểm của AH và BH.

Xem lời giải

Bài tập 29 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

Xem lời giải

Bài tập 30 trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD (AD

Xem lời giải

Bài tập 31 trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông góc tại A (AB < AC), đường cao AH. Vẽ HM vuông góc với AC tại M.

Xem lời giải