Bài tập - Chủ đề 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hình a, cho biết

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hình a, biết

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho biết DE // BC, EF // AB (hình bên). Chứng minh

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy tìm cặp tam giác đồng dạng trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giacs ABC và tam giác MNP có kích thước như hình vẽ.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hai tam giác AFE và MNG ở hình dưới có đồng dạng không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Xét xem cặp tam giác nào trong các hình sau đây đồng dạng ?

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Trong hình a, hãy tính x, y, z, w.

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho góc xOy, trên tia Ox lấy OA = 6 cm, trên tia Oy lất OB = 4 cm, OC = 9 cm.

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác có AB = 6 cm, BC = 9 cm, DE = 8 cm, EF = 12 cm,

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Ở hình a, cho biết

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hình a, cho biết

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF với tỉ số đồng dạng là

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Ở hình sau, tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH.

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Tính chiều rộng AB của khúc sông trong hình a.

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Cho hai tam giác AMN và ADF có các kích thước như hình a. Tính DF.

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP với tỉ số đồng dạng . Kẻ đường cao AH của tam giác ABC và đường cao MK của tam giác MNP.

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn có các đường cao BE, CF cắt nhau tại H.

Xem lời giải

Bài tập 19 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, M là tring điểm trên cạnh Ac.

Xem lời giải

Bài tập 20 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC)

Xem lời giải

Xem thêm