Bài tập - Chủ đề 1 : Tứ giác – Hình thang

Bình chọn:
4.7 trên 106 phiếu
Bài tập 1 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính các góc của tứ giác trong hình 36:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tứ giác ABCD có

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tứ giác ABCD có góc ngoài đỉnh A bằng 65 độ, góc ngoài đỉnh B bằng 100 độ, góc ngoài đỉnh C bằng 60 độ. Tính góc ngoài đỉnh D.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tứ giác ABCD có . Tính số đo các góc của tứ giác.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x và y:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tứ giác ABCD có AB = AD, BD là phân giác góc B. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác nhọn ABC có AH là đường cao. Tia phân giác của góc B cắt AC tại M. Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với AH cắt AB tại N.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang ABCD (AB và CD là hai đáy và AB < CD), AD = BC = AB,

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC (AB < AC). Trên tia AC lấy điểm N sao cho AN = AB, trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = AC. Chứng minh rằng tứ giác BMCN là hình thang.

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Trên BC lấy điểm E sao cho BE = BA.

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tứ giác MNPQ ở hình 38 có phải là hình thang cân không ?

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A (h.39). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Chứng minh rằng tứ giác MNCB là hình thang cân.

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang cân ABCD (CD là đáy lớn). Kẻ các đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng DE = CF.

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang cân ABCD (AB//CD).

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang cân ABCD (CD là đáy bé)

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang cân ABCD (AB//CD)

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Tính UW và RT trên hình 40a.

Xem lời giải

Bài tập 19 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong hình 41, mỗi cạnh của tam giác màu xanh là đường trung bình tương ứng của các cạnh tam giác màu trắng. Hãy tính IK, EF.

Xem lời giải

Bài tập 20 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 42, cho biết MN là đường trung bình của tam giác ABC, EF là đường trung bình của hình thang QWNM. Biết BC = 20 cm, EF = 3x, QW = x. Tính x.

Xem lời giải

Xem thêm