7. Diện tích đa giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 9 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em hãy cho biết diện tích của đa giác ABCDE trên hình 17 là tổng diện tích của tam giác nào ?

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em hãy cho biết diện tích của đa giác FGHIJKLM trên hình 18 bằng diện tích hình chữ nhật NOPQ trừ đi những tam giác nào ?

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Diện tích đa giác ABCDEF trên hình 19 bằng tổng diện tích caccs tam giác và hình thang nào ?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hoạt động 12 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của hình 20 theo kích thước đã cho trên hình.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 167 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho biết cạnh mỗi ô vuông trên hình 21 là 1 m. Tính và ghi diện tích của mỗi hình bên ngay trên hình.

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 167 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Để tìm diện tích một đa giác, Hùng nói chỉ có một cách phân chia nó thành các tam giác. Dũng lại nói có nhiều cách khác nhau. Bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Thư giãn trang 167 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập 1. Diện tích ngôi sao ở hình 22 bằng bao nhiêu mét vuông nếu cạnh mỗi hình vuông là 1m ?

Xem lời giải