Bài tập – Chủ đề 1 : Phép nhân đa thức – Hằng đẳng thức đáng nhớ

Bình chọn:
4.5 trên 108 phiếu
Bài 1 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính nhân, rút gọn rồi tính giá trị biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x, y.

Xem lời giải

Bài 4 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 5 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Bạn hãy lấy tuổi của một người thân trong gia đình bạn

Xem lời giải

Bài 6 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 7 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng mình biểu thức sau không phụ thuộc biến x:

Xem lời giải

Bài 8 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 10 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Viết dang tổng quát của 3 số tự nhiên lẻ liên tiếp.

Xem lời giải

Bài 11* trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị của đa thức

Xem lời giải

Bài 12 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Khai triển hoặc rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 13 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống:

Xem lời giải

Bài 14 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x:

Xem lời giải

Bài 15 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 16 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập So sánh hai số:

Xem lời giải

Bài 17 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 18 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 19 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, y biết:

Xem lời giải