Chủ đề 4 : Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Đĩa cân bên phải có khối lượng là 7 k, đĩa cân bên trái có khối lượng là 4 kg. Có 4 quả cân với khối lượng lần lượt là 1 kg, 2 kg, 3 kg và 4 kg.

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm của các bất phương trình sau:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Các bất phương trình sau có là bất phương trình bậc nhất một ẩn không?

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Hoạt động 2 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho bất phương trình 3x – 4 > 0

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Hoạt động 3 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Từ bất phương trình 2x + 3 ta cộng vào hai vế với -3 thì được:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải và biểu diễn tập nghiệm các bất phưng trình sau:

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Hoạt động 4 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho bất phương trình 0,5.x > 1

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình sau và biểu diễn nghiệm trên trục số:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 50 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 50 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang 50 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Hoạt động 5 trang 50 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho . Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống:

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Rút gọn các biểu thức

Xem chi tiết

Bạn nào đúng trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bạn nào đúng trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hai số x và y thỏa mãn

Xem chi tiết

Thử tài bạn trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Thử tài bạn trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài tập 1 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 1 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập x = 2 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

Xem chi tiết

Bài tập 2 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 2 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Biểu diễn trên trục số tập nghiệm của các bất phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 3 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy nêu một bất phương trình có tập nghiệm được biểu diễn trên trục số như các hình sau đây:

Xem chi tiết

Bài tập 4 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 4 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Xem chi tiết

Bài tập 5 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 5 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Xem chi tiết

Bài tập 6 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 6 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Xem chi tiết

Bài tập 7 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2 Bài tập 7 trang 54 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài