4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Bình chọn:
4.5 trên 59 phiếu
Hoạt động 12 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC, lấy M là trung điểm của AB. Qua M vẽ đường thẳng này cắt AC ở N (h.22). Đo AN và NC rồi nhận xét.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 22, cho biết AN = 6 cm. Tính AC.

Xem lời giải

Hoạt động 13 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC có E là trung điểm của AB, F là trung điểm của AC (h.24).

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Vẽ tam giác ABC, rồi vẽ các đường trung bình của tam giác đó.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 97(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 28, cho BN = 8 cm. Tính BC.

Xem lời giải

Hoạt động 14 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang ABCD (AB//CD) (h.27). Qua trung điểm M của cạnh AD kẻ đường thẳng song song với hai đáy, đường thẳng này cắt cạnh AC ở I, cắt BC ở N. Em có nhận xét gì về vị trí điểm I trên AC, N trên BC ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính x trên hình 31.

Xem lời giải

Hoạt động 15 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Vẽ trên giấy một hình thang và đường trung bình của hình thang đó. Tô màu tam giác nằm trong hình thang như hình 29a. Cắt ròi tam giác đã tô màu khỏi hình tang và đặt vào vị trí như hình 29b. Hãy nêu dự đoán về dộ dài đường trung bình của hình thang so với tổng độ dài hai đáy của hình thang.

Xem lời giải

Hoạt động 16 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Dùng thước thẳng, hãy vẽ:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Hãy dựng một tam giác đều.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Dựng hình thang ABCD,

Xem lời giải