Bài tập - Chủ đề 4 : Diện tích đa giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 1 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thoi ABCD có AC =12 cm, BD = 9 cm. Gọi M, N, p, Q lần lượt là trung điếm của các cạnh AB, BC, CD, DA.

Xem chi tiết

Bài tập 2 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 2 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD có tâm O và trung điểm các đoạn OA, OB, OC, OD lản lượt là M, N, P, Q.

Xem chi tiết

Bài tập 3 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 3 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Lan có một tấm bìa hình chữ nhật để vẽ tranh. Em cắt bớt mỗi bề đi 20%. Hỏi diện tích tấm bìa giảm đi bao nhiêu phần trăm ?

Xem chi tiết

Bài tập 4 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 4 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là 5 cm ; 12 cm ; 13 cm.

Xem chi tiết

Bài tập 5 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 5 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Một căn phòng hình chữ nhật (h.24) có kích thước 9,5 m và 7,3 m cần được lót loại thảm bề ngang 4 m.

Xem chi tiết

Bài tập 6 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 6 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm chu vi cùa một miếng đất hình vuông cỏ diện tích bảng diện tích của hình chữ nhật có hai kích thước là 20 m và 80 m.

Xem chi tiết

Bài tập 7 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 7 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có H lả chân đường cao vẽ từ A. Cho biết AB = l5cm. BH = 12 cm, AC = 41 cm. Tính diện tích tam giác ABC.

Xem chi tiết

Bài tập 8 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 8 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. BC = 42 cm và chiều cao AH = 10 cm. Tính diện tích tam giác GBC.

Xem chi tiết

Bài tập 9 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 9 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có diện tích 36 cm2. Gọi M và N lần lượt là trung điếm của AB và AC. Tinh diện tích tam giác AMN.

Xem chi tiết

Bài tập 10 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 10 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có E vả F lần lượt là trung điểm của AB và AC. Cho biết BF = 12 cm, CE = 9 cm và BC = 10 cm. Tính diện tích tam giác ABC.

Xem chi tiết

Bài tập 11 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 11 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Chứng minh rằng đừng trung tuyến của một tam giác bất kì luôn chia nó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau.

Xem chi tiết

Bài tập 12 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 12 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường cao AH. Chứng minh rằng ta luôn có hệ thức: AB.AC = AH.BC.

Xem chi tiết

Bài tập 13 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 13 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của hình thang vuông có hai đáy là 12 cm, 6 cm và chiều cao là 6 cm.

Xem chi tiết

Bài tập 14 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 14 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích hình thang vuông ABCD có hai đáy AB = 6cm, CD = 9 cm và cạnh xiên BC = 5 cm.

Xem chi tiết

Bài tập 15 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 15 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích hình thang cân có hai đáy bằng 23 cm, 13 cm và cạnh bên bảng 13 cm.

Xem chi tiết

Bài tập 16 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 16 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của hình thang ABCD (AB // CD) Cho bỉết AB 6 cm, BC = 10 cm, CD = 20 cm

Xem chi tiết

Bài tập 17 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 17 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy chia hình thang ABCD thành hai hình thang có diện tích bằng nhau.

Xem chi tiết

Bài tập 18 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 18 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình chừ nhật ABCD có diện tích 20m2 và E là trung điểm của CD. Tính diện tích hình thang ABCE.

Xem chi tiết

Bài tập 19 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 19 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD có AB 20 cm. AD = 30 cm. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên CD và BC. Cho biết AH = 15 cm . Tính AK.

Xem chi tiết

Bài tập 20 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1 Bài tập 20 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 72 cm2. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tính diện tích của các hình bình hành AECF, EBFD.

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài