Ôn tập chương 1 - Tứ giác

Bình chọn:
4.7 trên 71 phiếu
Bài tập 1 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC (AB < AC). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang ABCD (AB, CD là hai đáy). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểmcủa AB, AC, CD, BD.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E, H lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) có AH là đường cao

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Gọi I là trung điểm của BC.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB > AC) có AD là đường trung tuyến. E là trung điểm của AC, F là điểm đối xứng của A qua D. G là điểm đối xứng của B qua E.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A (AB

Xem lời giải