Bài tập - Chủ đề 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử

Bình chọn:
4.7 trên 84 phiếu
Bài 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 4 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử

Xem lời giải

Bài 5 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 6 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 7 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 8 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 9 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 10 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 11 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 12 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 13 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Xem lời giải