Chủ đề 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Hoạt động 1 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình dưới đây, nêu nhận xét về hình dạng và kích thước của từng cặp hình (Ia) với (Ib), (IIa) với (IIb).

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’ (hình 1)

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho biết a) Hãy viết các cặp góc bằng nhau.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hoạt động 3 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Nếu thì tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC không ? Tỉ số đồng dạng là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Ở hình 4, biết MN // BC. Điền vào chỗ trống :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 76 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Ở hình 7, cho biết BM = 9, MA = 6; BN = 12, NC = 8.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có kích thước như hình 8.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm trong hình 11 các cặp tam giác đồng dạng.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC và tam giác DEF (hình 12) có

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ADE và tam giác ACF có kích thước như hình 15.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ có

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC và tam giác MNP có các số đo như hình vẽ (hình 19).

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hình 18, cho biết DE // AB, OD = 20 cm, OB = 12 cm, AB = 18 cm. Tính DE.

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 81 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Từ trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g) của hai tam giác, xét xem hai tam giác vuông ABC và MNP có có đồng dạng với nhau không ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình sau :

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hai tam giác vuông MNP và ABC có kích thước như hình 25

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Ở hình 18, biết tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC, tỉ số đồng dạng

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác PQR và UTV (hình 30)

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 86 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Vẽ vào giấy tam giác DEF với EF = 4 cm

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác