Luyện tập - Chủ đề 1 : Định lí Thales

Bình chọn:
4.3 trên 30 phiếu
Bài tập 13 trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD bằng 13,5 cm, DB bằng 4,5 cm. Tính tỉ số các khoảng cách từ các điểm D và B đến cạnh AC.

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Quan sát hình vẽ bên dưới và hãy tìm chiều của cây:

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tam giác ABC có BC bằng 15 cm. Trên đường cao AH lấy các điểm K, I sao cho AK = KI = IH. Qua I và K kẻ các đường EF // BC, MN // BC.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài tập 16 trang 70 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm x trong các hình vẽ sau:

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm x trong các hình vẽ sau:

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d // BC cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B’, C’ và H’ (xem hình vẽ).

Xem lời giải

Bài tập 19 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD, AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng qua O và song song với BC cắt AB ở E; đường thẳng song song với CD qua O cắt AD ở F.

Xem lời giải

Bài tập 20 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD. Đường thẳng a đi qua A lần lượt cắt BD, BC, DC theo thứ tự E, K, G. Chứng minh rằng:

Xem lời giải