Chủ đề 4 : Diện tích đa giác

Bình chọn:
4.7 trên 94 phiếu
Hoạt động 1 trang 157 Tài liêu dạy – hoc Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trên một tờ giấy kẻ ô vuông, bạn Mai dán các hình đa giác có kích thước khác nhau. Em hãy đếm xem phần mặt phằng mà các đa giác chiếm chỗ là bao nhiêu ô vuông và điền số đó ngay trên mỗi đa giác.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 157 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình 2.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 158 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đếm số dòng và cột của các hình chữ nhật sau rồi tính xem diện tích của chúng là bao nhiêu ô vuông ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 159 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Người ta muốn xây một cao ốc văn phòng trên một diện tích được phép xây dựng là một hình chữ nhật có hai khích thước là 15 m và 38 m. Chủ đầu tư muốn có diện tích mặt sàn là 7980 m2. Hỏi ông ta phải xây bao nhiêu tầng ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 160 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của các tam giác vuông trong hình 4 ( cho biết cạnh ô vuông là 1 cm).

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC, vẽ đường cao AH. Đặt BC = a, AH = h. Điền vào chỗ trống (…) trong bảng sau:

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của các tam giác trong hình 7 ( cho biết cạnh ô vuông là 1 m)

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 161 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy cắt tam giác thành ba mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật như hình 5. Tính diện tích hình chữ nhật rồi suy ra diện tích tâm giác.

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Việt nói hai tam giác không bằng nhau có diện tích luôn khác nhau.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 162 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD có cạnh AB = CD = d, chiều cao AH = CK = h (h.8). Tính diện tích hai tam giác ADC và ABC rồi suy ra diện tích hình bình hành ABCD.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 163 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho biết mỗi cạnh ô vuông là 1 m. Tính và ghi diện tích của mỗi hình bình hành sau ngay bên hình.

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 163 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành có diện tích không đổi, Hùng nói độ dài đáy và chiều cao tương ứng tỉ lệ nghịch. Dũng lại nói chúng tỉ lệ thuận. Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 163 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang ABCD có đáy lớn AB = d1, đáy bé CD = d2, chiều cao DH = BK = h (h.11). Tính diện tích hai tam giác ADB và DBC rồi cộng lại để có diện tích hình thang ABCD.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 164 Tài lệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho biết mỗi cạnh ô vuông là 1 dm. Tính và ghi diện tích của mỗi hình thang sau ngay trên hình.

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 164 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau và có độ dài lần lượt là AC = d1, BD = d2 (h.14). Hãy chứng tỏ hình chữ nhật EFGH có diện tích gấp đôi tứ giác ABCD. Từ đó, diện tích tứ giác ABCD.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 165 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tùng làm một cacis diều có thân là hình tứ giác ABCD. Cho biết AC là trung trực của BD và AC = 90 cm, BD = 60 cm (h.16). Em hãy tính diện tích thân diều.

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 165 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Mai nói ta vẫn có thể tính diện tích hình thoi theo công thức S = d.h.

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em hãy cho biết diện tích của đa giác ABCDE trên hình 17 là tổng diện tích của tam giác nào ?

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em hãy cho biết diện tích của đa giác FGHIJKLM trên hình 18 bằng diện tích hình chữ nhật NOPQ trừ đi những tam giác nào ?

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Diện tích đa giác ABCDEF trên hình 19 bằng tổng diện tích caccs tam giác và hình thang nào ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất