Ôn tập chương 2 - Đa giác, diện tích đa giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho biết tổng số đo các góc của một đa giác là 1080 độ. Hỏi đa giác có bao nhiêu cạnh ?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đa giác nào có số đường chéo bằng số cạnh ?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích các hình trong hình 1 (cạnh mỗi ô vuông là 1m)

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài tập 4 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Chứng minh rằng nếu một tam giác đều có cạnh bằng a thì diện tích bằng

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang ABCD có hai đáy là AM và CD. Gọi M là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng hai tam giác MAD và MBC có diện tích bằng nhau.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi M. N, O lần lượt là trung điểm cùa AD, BC và MN. Qua O vẽ một dường thẳng cắt hai đáy AB và CD tại P và Q. Chứng minh hai tứ giác APQD và BCQP có diện tích bằng nhau.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang ABCD có đáy lớn DC bằng ba lần đáy nhỏ AB. Trên đoạn DC lấy hai điếm E và F sao cho DE = EF = FC. Cho biết diện tích của hình bình hành ABFB là S.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD. Vẽ AM vuông góc với BC tại H và AK vuông góc với CD tại K. Chứng minh rằng : AM . BC = AK . CD.

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD có trung điểm các cạnh lần lượt là M, N, P, Q.

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của hình vuông có độ dài đường chéo là 40 cm.

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong các hình thoi cùng có cạnh là a, chứng minh hình vuông có diện tích lớn nhất.

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD có diện tích 120 m2. Gọi M và N lần lượt lã trung điểm của BC và CD. BN cắt DM tại P. Tính diện tích tứ giác ABPD.

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Một miếng đất có bản đồ được vẽ theo tỉ lệ xích 1/10 000 là một đa giác như trong hình 2. Cho biết cạnh mỗi ô vuông là a cm. Hãy tính xem diện tích thực của miếng đất là bao nhiêu héc-ta.

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 174 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập So sánh diện tích tứ giác ABCD và diện tích tam giác ADE, cho biết BE // AC (h.3).

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 174 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho một hình thang cân có hai đường chéo vuông góc và có độ dài là 10 cm. Tính diện tích của tứ giác có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình thang.

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 174 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Lớp học của Hùng có sàn hình chữ nhật có kích thước là 4 m và 6m. Chiều cao của lớp là 4m. Lớp có một cửa ra vào có các kích thước 2m x 3m và hai cửa sổ bằng nhau có kích thước 1m x 1,5m. Hãy tính tổng diện tích tường của lớp Hùng.

Xem lời giải