Bài 45 trang 123 sgk toán lớp 8 - tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 29 phiếu

Tính thể tích của mỗi hình chop đều dưới đây

45. Tính thể tích của mỗi hình chop đều dưới đây (h58, h59)


Hướng dẫn:

Hình 58:

Đáy của hình chóp là tam giác đều cạnh bằng 10cm

Đường cao của tam giác đều là:

HD = \(\sqrt{DC^{2} - HC^{2}}\) = \(\sqrt{10^{2} - 5^{2}}\) = √75 ≈ 8,66 (cm)
Diện tích đáy của hình chóp đều là:

S = \(\frac{1}{2}\).BC.h = \(\frac{1}{2}\). 10. 8,66 = 43,3(cm2)

Thể tích hình chóp đều là:

V =\(\frac{1}{3}\). S.  h1 = \(\frac{1}{3}\). 43,3 .12 = 173,2(cm3)

Hình 59:

Đường cao của tam giác đều BDC:

h = \(\sqrt{DC^{2}- (\frac{BC}{2})^{2}}\)

= \(\sqrt{8^{2}- 4^{2}}\) = √48 ≈6,93(cm)

Diện tích đáy của hình chóp đều là:

S = \(\frac{1}{2}\).BC.h = \(\frac{1}{2}\).8.6,93 = 27,72(cm2)

Thể tích hình chóp đều là:

V = \(\frac{1}{3}\). S.  h1 = \(\frac{1}{3}\). 27,72. 16,2 =149,69(cm3)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan