Bài tập - Chủ đề 4: Tam giác cân. Định lý Pythagore

Bình chọn:
4.6 trên 35 phiếu
Bài 1 trang 168 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các tam giác ở các hình 15a, b, c, d, tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 168 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 16, biết ED = EF ; EI là tia phân giác của

Xem lời giải

Bài 3 trang 168 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A, biết

Xem lời giải

Bài 4 trang 168 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác của góc B cắt tại F, tia phân giác của góc C cắt AB tại E.

Xem lời giải

Bài 5 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A có góc B bằng

Xem lời giải

Bài 6 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho góc xOy có số đo

Xem lời giải

Bài 7 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có

Xem lời giải

Bài 8 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác DEF cân tại D. Gọi H là trung điểm của EF.

Xem lời giải

Bài 9 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính cạnh BC trong các trường hợp sau :

Xem lời giải

Bài 10 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác DEF vuông tại D. Tính cạnh DF nếu biết :

Xem lời giải

Bài 11 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Tính độ cao của con diều so với mặt đất (h.18a).

Xem lời giải

Bài 12 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lần lượt tính độ dài các cạnh huyền a, b, c, d của các tam giác vuông theo hình 19. Hãy dự đoán kết quả của các cạnh huyền còn lại.

Xem lời giải

Bài 13 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Chứng minh rằng tam giác ABC vuông trong các trường hợp sau :

Xem lời giải

Bài 14 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại C. Kẻ AH vuông góc với AB

Xem lời giải

Bài 15 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ BH vuông góc với AC tại H, kẻ CK vuông góc với AB tại K. Chứng minh rằng :

Xem lời giải

Bài 16 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác MDN nhọn. Kẻ DE vuông góc với MN

Xem lời giải

Bài 17 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho góc nhọn xOy có Oz là tia phân giác.

Xem lời giải

Bài 18 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ AH vuông góc với BC tại H.

Xem lời giải

Bài 19 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A.

Xem lời giải

Bài 20 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác MNP vuông tại M. Tia phân giác của góc N cắt MP tại E.

Xem lời giải