Bài tập - Chủ đề 3: Tam giác - Tam giác bằng nhau

Bình chọn:
4.9 trên 104 phiếu
Bài tập 1 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm số đo x, y ở các hình 37a, b, c, d, e, f

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm số đo x, y, z ở các hình 38a, b:

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 151 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính số đo x ở các hình 39a, b:

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác MNP có

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác DEF vuông tại D. Kẻ DK vuông góc với EF

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 40 rồi điền vào chỗ trống (…..)

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Tìm cạnh tương ứng với cạnh AC, góc tương ứng với góc N.

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai tam giác bằng nhau ABC và DEF (các đỉnh chưa viết tương ứng),

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính chu vi mỗi tam giác.

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các cặp tam giác trong mỗi hình 41a, b, c, d, e có bằng nhau không ? Nếu có, chúng bằng nhau theo trường hợp nào ?

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình 42a, b bằng nhau theo trường hợp:

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho bài toán:

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 44 có AB = AC, BD = CD. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 45 có EF = HG, EG = HF. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 46 có AB = CB, AD = CD. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho góc xOy. Vẽ cung tròn tâm O bán kính 3 cm, cung này cắt Ox ở B, cắt Oy ở A. Vẽ các cung tròn tâm B và tâm A có cùng bán kính 2 cm, hai cung tròn này cắt nhau tại C. Nối O với C.

Xem lời giải

Bài tập 19 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho góc xOy và tia Mn

Xem lời giải

Bài tập 20 trang 154 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ở hình 47, biết

Xem lời giải

Xem thêm