1. Quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát tam giác ABC ở hình bên và điền vào chỗ trống :

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy dùng thước thẳng và thước đo góc để đo độ dài các cạnh và số đo các góc của tam giác ABC ở hình 1. Sau đó sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn độ dài của ba cạnh và số đo của ba góc. Rút ra kết luận gì ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Cho tam giác ABC (hình 2) với giả thiết và kết luận như sau :

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Thử tài bạn trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập 1. Hãy sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn số đo ba góc A, B và C trong tam giác ABC với AB < AC < BC

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bạn Phương Linh cho rằng:

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thang xếp là một loại thang được ghép từ hai thang đơn. Em hãy quan sát thang xếp ở hình 3 và cho biết khoảng cách giữa hai chân thang sẽ thay đổi thế nào khi ta thay đổi số đo của góc ở đỉnh thang.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình 4 và cho biết khoảng cách từ đỉnh cần cẩu đến mặt đất sẽ thay đổi như thế nào nếu góc mở của cần cẩu càng lớn.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 86 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập 1. Cho tam giác DEF có góc F là góc tù. Theo em, cạnh nào có độ dài lớn nhất trong ba cạnh ?

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 86 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình 5 và cho biết khoảng các giữa hai đầu compa sẽ như thế nào nếu góc hợp bởi hai cạnh của compa thay đổi.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 86 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy ước lượng rồi sắp xếp ba góc A, B, C ở hình 6 theo thứ tự tăng dần về độ lớn. Sau đó, cũng ước lượng để sắp xếp ba cạnh AB, AC và BC theo thứ tự tăng dần về độ dài. Từ đó, đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa độ dài ba cạnh với số đo ba góc trong cùng một tam giác rồi viết dưới dạng giả thiết, kết luận.

Xem lời giải