Bài tập - Chủ đề 2: Hai đường thẳng song song

Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu
Bài tập 1 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy nói cách để kiểm tra hai đường thẳng song song mà em biết.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 11.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 12.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 13, biết a // b.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng n. Lấy điểm C thuộc đường thẳng m, qua điểm C vẽ đường thẳng a vuông góc với đường thẳng m.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ đường thẳng d và điểm M không thuộc đường thẳng d. Qua M vẽ đường thẳng c song song với đường thẳng d. Vẽ được mấy đường thẳng c như thế ?

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng n. Vẽ đường thẳng d cắt đường thẳng m tại I. Hỏi đường thẳng d có cắt đường thẳng n không ?

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 14, biết hai đường thẳng a và b song song với nhau

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 15.

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 16, biết Ax // By,

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 17.

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 18, biết

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 19 có

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 20, biết a // b.

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho a // b, tìm x trong mỗi hình sau:

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 129 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy chứng minh rằng AB // CD trong mỗi hình dưới đây.

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 129 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 23, biết a // b. Hãy tính x.

Xem lời giải

Bài tập 19 trang 129 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 24, biết E là trung điểm của AB; ME vuông góc với AB tại E và ME

Xem lời giải

Bài tập 20 trang 129 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 25, đường thẳng nào song song với By ? Vì sao ?

Xem lời giải

Xem thêm