Bài tập - Chủ đề 1: Số hữu tỉ

Bình chọn:
4.1 trên 21 phiếu
Bài tập 1 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Dùng kí hiệu

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền kí hiệu

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm ba phân số có mẫu bằng nhau và bằng ba phân số đã cho.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Hãy biểu diễn số hữu tỉ

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát bức tranh ở hình dưới đây, hãy viết phân số chỉ ô được tô màu so với các ô không được tô màu.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính:

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính:

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trò chơi tính số

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biểu thức:

Xem lời giải

Bài tập 13* trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm ba cặp số có tổng bằng nhau trong mỗi câu dưới đây:

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng tích của hai số hữu tỉ (cả hai số đều khác 1 và -1):

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng thương của hai số hữu tỉ (cả hai số đều khác 1 và -1):

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài tập 19* trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trên trục số cho hai điểm A và B biểu diễn hai số hữu tỉ a và b (a > b)

Xem lời giải

Bài tập 20 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ?

Xem lời giải

Xem thêm