3. Đồ thị của hàm số y = ax

Bình chọn:
4.9 trên 96 phiếu
Hoạt động 8 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lan phụ gúp mẹ bán nước chanh, em nhận thấy số y (số li nước chanh) bán được trong ngày và nhiệt độ trung bình x (oC) của ngày hôm đó có mối tương quan. Em hãy ghi lại các giá trị tương

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Khi Mạnh treo một quả cân y gam vào lực kế thì nó dài ra x (dm). Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, các điểm M(x ; y) nằm trên đường thẳng màu đỏ như trong hình bên (mỗi đơn vị trên Ox tương

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Dựa vào công thức

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hùng mua dây điện. Gọi x (m) là chiều dài sợi dây điện này và y (nghìn đồng) là số tiền phải trả.

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 90 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết hàm số y = ax có đồ thị như hình 5.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 3 chủ đề 6 ?

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào ?

Xem lời giải