Bài tập - Chủ đề 1: Góc tạo bởi các đường thẳng

Bình chọn:
4.8 trên 101 phiếu
Bài tập 1 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh trong mỗi hình 12, 13, 14:

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: Trên đường thẳng aa’ lấy điểm O. Vẽ tia Ot sao cho góc aOt tù. Trên nửa mặt phẳng bờ aa’ không chứa tia Ot vẽ tia Ot’ sao cho góc a’Ot’ nhọn.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường thẳng cắt nhau, trong bốn góc tạo thành có một góc có số đo bằng 50o.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tạo thành

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tạo hành bốn góc, trong đó tổng ba trong bốn góc có số đo là 290o (h.16). Tính số đo của các góc đó.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho đường thẳng xy đi qua điểm O.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O sao cho góc xOy bằng 45o. Tính số đo các góc còn lại trong hình vẽ.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy; vẽ tia Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy’. Hãy chứng tỏ rằng Ot’ là tia đối của tia Ot.

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai góc kề bù

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho ba đường thẳng phân biệt xx’, yy’, zz’ cắt nhau tại O. Hình tạo thành có:

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Từ kết quả của bài tập 10, hãy cho biết: Nếu 4 đường thẳng phân biết cắt nhau tại một điểm thì hình tạo thành có bao nhiêu góc bẹt ? Bao nhiêu cặp góc đối đỉnh ?

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ hai đường thẳng cắt nhau só cho trong các góc tạo thành có một cặp góc đối đỉnh có tổng số đo bằng 130o. Tính số đo mỗi góc có trên hình.

Xem lời giải

Bài tập 13 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 17.

Xem lời giải

Bài tập 14 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ hình theo trình tự sau:

Xem lời giải

Bài tập 15 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB dài 12 cm. hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nêu rõ cách vẽ.

Xem lời giải

Bài tập 16 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm, BC = 4 cm. Vẽ đường trung trực của các đoạn thẳng AB, BC, AC trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài tập 17 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho góc tù xOy. Trong góc xOy vẽ tia Om vuông góc với Ox và tia On vuông góc với tia Oy.

Xem lời giải

Bài tập 18 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 18, hãy viết:

Xem lời giải

Bài tập 19 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 19, biết

Xem lời giải

Bài tập 20 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau. Đặt tên cho các góc đó.

Xem lời giải