Ôn tập chương 4

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết biểu thức đại số biểu thị hiệu bình phương của x và y.

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm độ dài quãng đường s theo công thức s = v.t biết v = 30 km/h và t = 2h30’.

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết đơn thức hai biến x, y và có hệ số là -3.

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Thế nào là hai đơn thức đồng dạng. Cho hai đơn thức A = 3 và B = 7. Hỏi A và B có phải là hai đơn thức đồng dạng không ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết một đa thức bậc 5 có ba hạng tử, hệ số tự do bằng 0.

Xem lời giải

Bài 6 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm đa thức bậc 4 sao cho tổng của chúng là một đa thức bậc 3, đa thức tổng có hệ số tự do bằng -1 và hệ số của bậc cao nhất bằng 1.

Xem lời giải

Bài 7 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết một đa thức một biến, bậc 3 thỏa mãn điều kiện là tất cả các hệ số khác 0.

Xem lời giải

Bài 8 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Viết đa thức một biến có hai nghiệm là 1 và 2.

Xem lời giải

Bài 9 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm giá trị của đa thức

Xem lời giải

Bài 10 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sắp xếp đa thức

Xem lời giải

Bài 11 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Xem lời giải

Bài 12 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 4x – 1.

Xem lời giải

Bài 13 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm nghiệm của đa thức

Xem lời giải

Bài 14 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Xem lời giải

Bài 15 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy điền đơn thức thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 16 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Chứng tỏ đa thức

Xem lời giải

Bài 17 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm m để

Xem lời giải

Bài 18 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Xem lời giải

Bài 19 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Xem lời giải