1. Thu thập số liệu thống kê – Tần số

Bình chọn:
4.7 trên 102 phiếu
Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Bảng theo dõi chuyên cần trong một ngày của các lớp Khối 7, Trường Kết Đoàn được ghi lại trong bảng sau :

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tuổi nghề (số năm làm việc theo nghề) của các công nhân trong một phân xưởng đóng tài được ghi lại ở bảng sau:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7C được thầy giáo ghi lại trong bảng sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Em hãy lập bảng số liệu thống kê ban đầu về tháng sinh của các bạn trong lớp. Hãy chỉ ra dấu hiệu điều tra, đơn vị điều tra và số lượng đơn vị điều tra.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát các bảng trên và điền vào chỗ trống :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm tần số các giá trị trong dãy số liệu trong ví dụ và ghi vào bảng sau:

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Mai nói tần số của một giá trị có thể bằng không, Hùng nói tần số luôn là một số nguyên dương. Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát bảng 2 trong Hoạt động 2 và hãy cho biết có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy các giá trị của bảng 2. Giá trị 20 xuất hiện bao nhiêu lần ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Áp dụng cách quy đổi ra số trên, hãy điều tra sự ham thích chương trình truyền hình “GIỌNG HÁT VIỆT” trong lớp của bạn. Tần số của giá trị 0 cho biết thông tin gì ?

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho dãy giá trị của dấu hiệu:

Xem lời giải