3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: Cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bình chọn:
4.1 trên 50 phiếu